Thursday, December 3, 2015

CẢNH TƯỢNG "MÂY SÓNG THẦN" CÀN QUÉT SYDNEY.

 
CẢNH TƯỢNG "MÂY SÓNG THẦN" CÀN QUÉT SYDNEY. 
Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố                             Sydney hôm                             qua, tạo ra                             hiện tượng mà                             một số người                             gọi là                             Tsunmani mây                             (mây sóng                             thần) bên                             ngoài khơi bãi                             biển Bondi nổi                             tiếng của                             thành phố.
    Một cơn bão mạnh đã quét qua thành phố Sydney hôm qua, tạo ra hiện tượng mà một số người gọi là 'Tsunami mây' (mây sóng thần) bên ngoài khơi bãi biển Bondi nổi tiếng của thành phố.

Mây sóng thần xuất hiện khi 2 tầng không khí                             va chạm nhau,                             tạo nên sự hỗn                             loạn, đồng                             thời kết hợp                             với sự bốc hơi                             và ngưng tụ                             hơi nước từ                             mặt biển mà                             tạo nên các                             hiệu ứng cho                             đám mây.                             (Nguồn:                             bt.com)
    Mây sóng thần xuất hiện khi 2 tầng không khí va chạm nhau, tạo nên sự hỗn loạn, đồng thời kết hợp với sự bốc hơi và ngưng tụ hơi nước từ mặt biển, mà tạo nên các hiệu ứng cho đám mây. (Nguồn: bt.com)

Mây sóng thần xuất hiện ngoài biển Bondi.                             (Nguồn:                             theguardian.com)
Mây sóng thần xuất hiện ngoài biển Bondi. 
(Nguồn: theguardian.com)

                                                                               

                                                                                Hết.__._,_.___


Posted by: <vneagle_1

Popular Posts

My Blog List