Wednesday, March 15, 2017

Fwd: Vietnam today, 2017 under the communist government

 

On Tuesday, 14 March 2017, 10:03, "hien.dang> wrote:Sent from my iPad

Begin forwarded message:
From: Dao Cong Truc <>
Date: March 13, 2017 at 10:33:16 AM PDT
To:
Subject: Fw: Fwd: 1 DĐKTTG Re: Fwd: Vietnam today, 2017
Reply-To: Dao Cong Truc <>Thời đại tin học đã khiến chân tướng của cái ÁC ĐẢNG CSVN lộ nguyên hình là một TÀ QUYỀN chứ không phải là một CHÁNH QUYỀN. Nhìn những bức hình nầy không hiểu những con người Lảnh Đạo CSVN, những người đại diện dân trong Quốc hội CHXHCN, những bậc trí thức trong hàng ngũ Cán bộ công nhân viên chức Nhà Nước, có thấy xấu hổ khi phục vụ cho một chế độ TÀ QUYỀN như thế nầy không ???

Nhân danh điều gì để đánh đập xử sự "văn minh" như thế nầy, hả các "đồng chí" ??? Thật đáng xấu hổ!!!

On Sunday, March 12, 2017 9:01 PM, Phaolo Thai <> wrote:


Việtnam ngày nay, 2017​
​dưới chế độ cộng sản​ vô thần

​Vietnam today, 2017
under the communist government

Posted by: <tntimnguyen>


-- 
--
Long Quang Nguyen


For more options, visit https://groups.google.com/d/optout.


__._,_.___

Posted by: loc huong <

Popular Posts

My Blog List