Saturday, August 29, 2015

118 HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ CỦA ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA


118 HÌNH ẢNH QUÝ HIẾM CỦA CỐ TỔNG THỐNG NGÔ ĐÌNH DIỆM CÙNG CÁC TƯỚNG LÃNH VÀ NHÂN SỸ CỦA ĐỆ NHẤT CỘNG HÒA 


Tên Tướng Tôn Thất Đính (TTĐ) thường có thói quen đê tiện: hầu hạ anh em
Ngô Tỗng Thống bằng cách cột giày & cỡi giày. Với hành vi đê hèn như một tên
đày tớ vì rứa mà đã không được lên Trung Tướng, hắn đã đem lòng thù hận &
đã nhận tiền máu cũa Mỹ và giết nhị vị TT & Cố vấn
Hình ãnh thân thương cũa một vị TT.
luôn luôn sát cánh với người dân
Tướng Dương Văn Minh (DVM), con cờ cũa Mỹ & CSBV: luôn luôn
nuôi Dương Văn Nhựt, tên thiếu tướng CSBV nuôi CS trong nhà tại ngay Saigon và đã đão chánh thành công bằng cách tỗ  chức giết 2 anh em Ngô Tỗng Thống. Người Việt tỵ nạn CS khắp thế giới Tự do cũng vì tên Tương DVM đại phãn quốc nầy
        Posted by: <vneagle_1


Popular Posts

My Blog List