Sunday, August 28, 2016

Hình ảnh nơi động đất ở Y ngày 24 tháng 8/2016


----- Forwarded Message -----
From: Dacsongphuong Nguyen <
To: 1957 NT <>
Sent: Friday, August 26, 2016 9:04 PM
Subject: Hình ảnh nơi động đất ở Y ngày 24 tháng 8/2016

Ngày 24 tháng 8/2016, m trn đng đt ( cường đ 6,2 theo "thang Richter") thuc vùng Umbria.. phía Đông Băc Rome < cách th đô La Mã khang 100 km >; Nn nhân t vong hơn 250 người ( tính ti thi đim. này ) mi xem hình nh .. mt s đa đim.. trước và sau trân đng đt..

#1 Square In The Centre Of Amatrice In The Province Of Lazio
 


#2 Corso Umberto I, Looking Back Towards The Belltower
 


#3 The Southern Side Of Corso Umberto I In Amatrice Has Been Devastated
 


#4 Corso Umberto In Amatrice
 

#5 The Village Of Pescara Del Tronto
 


#6 Stair Passage Between Houses In Arquata Del Tronto
 

#7 Via Roma In Amatrice
 


#8 Arquata Del Tronto, About 15 Miles North Of Amatrice In Marche
 

#9 Amatrice’s Main Street
 


#10 Central Square In Accumoli
 


#11 San Francesco Church, Amatrice
 


#12 Search And Rescue Teams Survey The Rubble In Amatrice
 


#13 The Belltower Was Damaged In The Earthquake, But Is Still Standing
 #14 Amatrice
 

#15 Collapsed Wall Reveals The Inside Of An Apartment Building In Amatrice
 

NguyenDacSongPhuong < lượm trên Internet>

__._,_.___

Posted by: Thuan Do

Popular Posts

My Blog List