Thursday, September 26, 2013

Xem bộ ảnh áo dài tuyệt đẹp của Dương Quốc Định

---------À voir une collection de belles Áo Dài vietnamiennes de Duong Quoc Dinh.

Xem bộ ảnh áo dài tuyệt đẹp của Dương Quốc Định