Monday, December 1, 2014

Mời quý thân-hữu ưa chuộng nghệ-thuật


 Matthew Trần:

Mời quý thân-hữu ưa chuộng nghệ-thuật ...hãy quan sát kác bức hình/tượng zo nghệ-sĩ Fáp: Bernard Pras zàu óc tưỡng tượng tạo ra. .. từ góc độ fãi mà thôi.
       

  Stunning Portraits Can Only Be Seen From The Right Angle 
   
French artist Bernard Pras is widely known for his unbelievable found-object installations. In anamorphic artworks like these, he hides his images in piles of what seems to be plain junk. They can only be seen through a particular device or just from a right angle.

anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-6
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-2
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-3
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-8
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-9
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-10
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-12
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-11
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-7
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-1
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-5
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-13
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-14
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-17
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-4
anamorphosis-intallation-art-bernard-pras-18
  
.__._,_.___

Posted by: <vneagle_


Popular Posts

My Blog List