Wednesday, January 7, 2015

The Amazing Beauty of Minerals


Matthew Trần:

Đây là chúng ta mới đi rão một vòng trong lòng quã đất chúng ta mà đã tìm thấy gần 5,000 loại quý thạch với đũ màu sắc, hình thễ khác nhau zo Thiên Nhiên tạo ra ..

Khi mô rãnh rãnh, tui sẽ zẫn quý độc zã lên Mặt Trăng, nơi gần quã Đất chúng ta nhất, đễ xem hằng ngàn quý  kim, quý thạch khác lạ hon.

Thân ái,

MT


The Amazing Beauty of Minerals

There are over 4,900 known mineral types in the world, each a unique chemical combination compressed and brought to perfection by the pressure in the Earth's crust. They come in an incredible variety of shapes and colors, with some of them even having some extraordinarily properties. Some have a taste, some are immune to acid and some are even radioactive! Regardless, they are all beautiful, stunning creations of nature that are just amazing to behold:


Opal growth rings on tree fossils
Minerals
Like

Uvarovite
Minerals
Like

Fluorite
Minerals
Like

Chlorites (Kammererite)
Minerals
Like

Hematite, Rutile, and Feldspar
Minerals
Like

Torbernite (radioactive)
Minerals
Like

Clinoclase
Minerals
Like

Vanadinite crystals on white Barite
Minerals
Like

Opal geode, closed and open
Minerals
Like

Minerals
Like

Blue Callaghanite on white Hydromagnesite
Minerals
Like

Silver Stibnite with Barite
Minerals
Like

Chalcanthite
Minerals
Like

Karpatite
Minerals
Like

Cacoxenite
Minerals
Like

Fluorite
alt
Like
Labradorite
Minerals
Like

Black Opal
Minerals
Like

Cuprosklodowskite (radioactive)
Minerals
Like

Fluorite
Minerals
Like
Bismuth
Minerals
Like

Opal
Minerals
Like

Tourmaline
Minerals
Like

Bayldonite
Minerals
Like

Osmium (the densest natural element)
Minerals
Like

Malachite
Minerals
Like

Emmonsite
Minerals
Like

Pallasite Meteorite
Minerals
Like

Boleite
Minerals
Like

Crocoit
Minerals

 Victor R.
      

__._,_.___


Posted by: <vneagle_11

Popular Posts

My Blog List