Tuesday, August 20, 2013

Người xem những bức hình nầy thường chú ý lâu hơn các bức hình khác.


Người xem nhng bc hình ny thường

chú ý lâu hơn các bc hình khác.