Sunday, June 16, 2013

Awesome Pájaros / Birds Audio


 

 

Do kỹ thuật tân kỳ, những bức hình dưới ni nguyên thũy là "tĩnh" 

đã được hoán chuyễn thành "động" như trong film xinê..

 

Awesome Pájaros / Birds Audio

 

wait and enjoy pictures in action posted by Albarracin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popular Posts

My Blog List