Tuesday, January 8, 2013

10 craziest bars in the World


  Zưới ni là 10 quán ăn/nhậu kỳ lạ nhất thế zới.
 
 
Nếu tui không zãi thích thêm thì lương tâm kắn rứt .. nhưng nếu tui viết  ..
thì thời zờ dâu mà viết ??!! Khỗ thế !!
Thôi thì tôi sẽ viết vài hàng "qualoarờmăng" mà thôi

10 craziest bars in the World

We’ve made a list of the best places in the world where you can throw back those tequilas and chug those beers-the best places to visit for those times you feel like an alcohol binge or even just a tinge of some. These places have gained their repute, not only for serving the best traditional and exotic drinks but also for their ambience, unique method of serving and even interaction with the staff. A visit to these places is a must, if not for the alcohol then for the memorable experience it provides you.
 
Những quán nhậu ni không những dặc biệt về món ăn/uống mà thôi mà kòn kác yếu tố khác nữa ..như ..dịa diễm, fương kách di dến,
dặc sãn về món ăn/thức uống, môi trường sinh hoạt, ngoại/nội kãnh, cách dối dãi/trao dỗi zữa chũ & khách nhậu, etc ...
 
1) Cova d’en Xoroi, Minorca
 
Nó nằm trong một hang dộng ... kó ngoại kãnh dẹp ..xem mặt trời  mọc/lặn ..
 
Located on the edge of a beautiful cliff on the south coast of the island of Minorca, this cave bar offers spectacular views of the surroundings. Enjoy a selection of the best cocktails while viewing the beautiful sunrise or sunsets as this bar is open day and night. It also transforms itself into a hot dancing destination at night with the best international DJ’s spinning their tunes. This is one bar that is not to be missed.
 
cova 1
 
cova 2
 
2) Route 36, Bolivia
 
Quán nhậu ni  kòn cung cấp "cocaine" cho khách quen ..Khi bị láng ziềng than fiền ..là fãi dỗi dịa diễm hoài ..
 
Route 36 is the world’s first and only cocaine bar. It offers you much more than your average cocktail. It is located in one of Bolivia’s capital cities, La Paz. Route 36 sells the most sought after and open expensive, cocaine lined on empty black CD cases along with alcohol. Due to complaint from the neighbors regarding the use of the illegal drug, the location of the bar changes constantly. As a consequence, the bar’s location can be known only through word of mouth. It attracts foreign drug users and backpackers from all over the world.
 
3) Alux Lounge, Mexico
 
Quán nhậu ni nằm trong một thạch dộng ..trong khi ăn/nhậu..khiêu vũ ..
khách nhậu kó thễ ngắm sa thạch & nhũ sa thạch (stalagmites and stalactites)
zo thiên nhiên tạo nên kã triệu năm trước ... 
 
Alux is a unique restaurant, bar and lounge located inside a naturally formed cavern. Tantalize your senses while enjoying the fine international and Mexican drinks and cuisine. At Alux, the main attraction is nature itself. Admire the stalagmites and stalactites formed due to fissures of the caves while drinking and dancing.
 
alux lounge 1alux lounge 2
 
4) Casa Pocho, Spain
 
Quán nhậu nầy khác hơn quán nhậu dâu bên Hànội là bị chũ quán mắng chữi.
Dây thì ngược lại, khách nhậu dược fép/quyền mắng fía chũ quán nhẹ nhàng như "idiot, jerk"
.. gây không khí vui nhộn. Mục dích là dễ khách hàng "xã xú páp" sau một ngày lao dộng kực nhọc ...
 
Normally, we judge a restaurant according to its ambience, food and the service. In return, we’re also expected to maintain a certain level of decorum. However, this is not the case at Casa Pocho where free beer and tapas are given to customers who insult their bartenders.
Excluding extremely rude words, the customers are allowed to use milder insults such as jerk and idiot. Casa Pocho is co-owned by Bernard Mariusz and Michal Lotocko, this bar is the perfect place to head out to after a bad day to let off some steam.
 
casa pocho
 
5) Sugarloaf Kiosk, Brazil
 
Dễ nhậu ỡ quán ni, khách zu lịch fãi trãi qua một sự thữ thách lớn: Vì quán nhậu ỡ dộ kao 1,296 bộ ..
Khách kó thễ chọn tựa: fương kách zễ zàng là zùng thang zây kéo theo kái à à à thùng chứa dược 75 người (cable car) ..
hoặc nếu mình ngon thì ..leo núi dá !! Fương kách nào cũng dáng zá một khi dã tới chót dĩnh núi và ngắm kãnh thần tiên ..
trong khi tay cầm ly rượu dặc sãn "caipirinha" kũa xứ Brazil...
 
This bar tests just how far you’ll go to have a drink. Located at a height of 1, 296 feet in Rio de Janeiro, this bar is accessible via two ways. You can either go the easy way (ride a 75 passenger cable car) or impress people and rock climb. It’ll be seem worth it in the end when you’re admiring the mountain-top view with a tall caipirinha which is a blend of ice, sugar, line and cachaça, a Brazilian alcohol made from distilled sugarcane.
 
sugarloaf kiosk 1sugarloaf kiosk 2
 
6) Floyd’s Pelican Bar, Jamaica
 
Zu lịch thăm Jamica mà không ghé quán nhậu no thi kễ như ..hư hết !! vì không trọn vẹn !! Dây la quán nhậu làm bằng gỗ ..kũ kỹ .. 
nằm tuốt ngoài biễn ..kã 1/4 mile !! Dồ nhậu (ăn/uống ..dặc sãn Jamaica) rất ngon.
Nếu hứng khách nhậu  ..kó thễ fóng xuống bễ ..bơi lội thõa thích.
Kó thuyền dưa khách ra/vào quán ..
 
A trip to Jamaica is incomplete without a visit to this unique bar. It is a rustic wooden shack located about a quarter of a mile out to sea in Parottee Bay. Along with delicious fresh seafood and traditional Jamaican beverages, you can even go swimming in the clear water. Boat rides are available to take you from the shore to the bar and back.
 
flloyds 1
flloyds 2
 
7) Zulunkhuni River Lodge, Malawi
 
 Dã noái tới Fi Châu thì fãi noái tới chậm tiến và zan nan rồi.
Quán nhậu ni gồm kó 4 choài tranh ..kạnh thác nước. ..gồm có quán ăn & nhậu ..
Dễ dến quán nhậu ni thì fãi cuốc bộ khó khăn 3,4 ngoai hoặc di thuyền.
Vì không kó diện, dồ uống dặc biệt là ruợu volka thường dược chứa trong trái zưa hấu
dặt trong cái thùng thường chứa zầu hoã dựng nước dá ..dễ cho lạnh ..
 
On the northern shore of Africa’s vast Lake Malawai lies an unusual lodge. It consists of four thatched huts next to a bar and restaurant which are built into a rock cave near the waterfall. Getting to the lodge requires either a five-four trek or ferry ride. Moreover, the vodka-filled watermelons are kept chilled in a kerosene icebox as there’s no electricity available.
 
zulunkhuni 1zulunkhuni 2
 
8) NASA, India
 
Quán nhậu ni ỡ bên Ấn Dộ ..thiết trí như trong một fi thuyền không zan cũa NASA.
Nhân viên fục zịch quán nhậu ăn vận như fi hành za .. Mấy bàn ăn kó gắn mấy kái duôi như duôi hoã tiễn ..
Mỗi dêm, nhà hàng cho trình ziễn show laser ..thiệt dẹp mắt ..
 
Located in Bangalore, this bar is made to look like the inside of a space ship. Inside NASA, the lighting is neon blue and the serving staff are dressed as astronauts. The tables also have rocket fins attached. It was created by Vijay Mallya. To all to the glory, laser-light shows take place every night. 
 
nasa 1nasa 2
 
9) The Baobab Tree Bar, South Africa
 
Quán nhậu ni ỡ Nam Fi ..dược thiết lập trong một thân kây kòn sống goại là cây "baobap".
 Kây zà dộ 6000 năm. Kao 72 bộ. Kây ni dược lừng zanh  là nhờ kó chiều rộng 155 bộ (50 mét) !!
Kó fone và cã  trò chơi zãi trí như ném tên !! Nó kó cã hầm rượu luôn !!
Có diện khí và kó treo kái chuôn dễ báo hiệu cho khách biết về lần order kuối kùng.
 
This is the world’s only bar inside a tree! It is located inside a huge 72 ft high baobab tree in a garden in Limpopo.
The tree itself is 6000 years old. This amazing bar which is hallowed into the 155 ft wide trunk has its own phone and dartboard.
It even has its own cellar, with natural ventilation to keep the beer cool.
To add to all this, the pub is lit with electric lighting and has a bell outside for last orders.

tree bar 1
tree bar 2
 
10) The clinic, Singapore
 
Kái quán nhậu ni thì chĩ nên dến cho biết 
mà thôi vì nó zống như cái nhà thương ..
dồ ăn /dồ nhậu dược kung cấp trong ống tiêm ..
 
This bar is the kind of place you go to for the experience rather than the drinks. The Clinic bar, as predicted is inspired by a hospital. It has hospital beds as couches, the servers are wearing scrubs and drinks are served in syringes and test tubes. To add to the morbid feel, the rooms are in the shape of pills.
 
clinic 1clinic 2
 
 
 
       

Popular Posts

My Blog List