Sunday, May 5, 2013

2013-04-28 Ngày Quốc Hận tại San Jose


 

2013-04-28 Ngày Quốc Hận tại San Jose 


2013-04-28 Ngày Quốc Hận tại San Jose, North California, USA. 

Hình ảnh cuả Vietnam Daily (Việt Nam Nhật Báo).

 


 

DSC_0002.JPG

DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG

DSC_0005.JPG

DSC_0006.JPG

DSC_0007.JPG

DSC_0009.JPG

DSC_0010.JPG


 
https://www.adoberevel.com/shares/35161594c34149ea842b9b7a71079ece/albums/5e13d97524fb475eb0cacdb4a95a2923

Popular Posts

My Blog List