Friday, May 3, 2013

Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại Montreal


 

 

Hình Ảnh Lễ Tưởng Niệm Quốc Hận 30-4 tại Montreal

 

From: Dinh Hung Ngo <dinhhungngo9@yahoo.com>

 

Vous êtes invité à voir l'album photo de Nadinh Tran intitulé : 2013-04-27 LE TUONG NIEM NGAY QUOC HAN 30-4

2013-04-27 LE TUONG NIEM NGAY QUOC HAN 30-4
26 avr. 2013 de Nadinh Tran

 


  

Hình ảnh Bùi Bảo Sơn

Slideshow xin bấm theo LINK sau:


 

 

 

 

Bu`i Ba?o So+n CVA65

"When you cannot defend freedom through peaceful means, you have to use arms to fight..." Marek Edelman

Popular Posts

My Blog List