Friday, May 17, 2013

Hình ảnh Khánh thành Little Saigon ở Vancouver


From: Truong Nhan <
To:
Sent: Friday, 17 May 2013 6:52 PM
Subject:  Hình ảnh Khánh thành Little Saigon ở Vancouver, British Columbia, Canada.

 

 


  Ngày 12 tháng 5 năm 2013


 

 
 


 

 

Popular Posts

My Blog List