Wednesday, May 15, 2013

Thằng nào nói chóng Mỹ cứu nước ?.


 Thằng nào nói chóng Mỹ cứu nước ?.

Quảng Trị DMZ