Thursday, May 23, 2013

Fw: Stunning Photos...


From: Ky Nguyen <
Date: Thu, May 23, 2013 at 8:26 PM
Subject: Fw: Stunning Photos...
To: 

 
A seahorse inspects a diver's watch
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-1.html
An illuminated snow tunnel in Russia
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-2.html
Everybody was kung fu fighting
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-3.html
A honeybee’s final sting
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-4.html
Street artist Sainer goes big in Poland
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-5.html
Mount Rainier casting a shadow on clouds
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-6.html
First contact
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-7.html
The Irish Sky Garden Crater
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-8.html
Moon bridge in Dahu Park, Taipei
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-9.html
Flight of Devil Rays
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-10.html
Gásadalur Village in the Faroe Islands
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-11.html
World’s edge
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-12.html
The Capilano suspension bridge in Vancouver
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-13.html
Fractal patterns in dried out desert rivers
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-14.html
Meditating monks at Pongour Falls
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-15.html
A sunset eclipse
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-16.html
Bora Bora from space
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-17.html
The largest raft of canoes and kayaks in the world
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-18.html
Adaptive roots in the concrete jungle
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-19.html
The Hamilton Pool Nature Preserve
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-20.html
Above the canopy
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-21.html
Colliding rivers in Geneva, Switzerland
http://izismile.com/2012/06/29/2012s_most_spine_tingling_photos_so_far_49_pics-22.html

-- Bạn nhận được thư này vì bạn đã được đăng ký vào nhóm Google Groups "TUD Alumni Vietnam". Để hủy đăng ký nhóm này và ngừng nhận email từ nhóm, hãy gửi email tới tudav+unsubscribe@googlegroups.com. Để có thêm tùy chọn, hãy truy cập https://groups.google.com/groups/opt_out.    
 

--
  

 

 

__._,_.___


10 of 18 Photo(s) (View all Photos)

Cá ngựa ngắm đồng hồ thợ lặn.jpg


Đường hầm trong tuyết ở Nga.jpg


Tất cả đều tập Kungfu.jpg


Cú chích cuối cùng của ong.jpg


Nghệ sỹ đường phố vẽ tranh lớn ở Ba lan.jpg


Núi Rainier tạo bóng trên mây.jpg


Lần gặp đầu tiên.jpg


Công viên miệng núi lửa ở Irland .jpg


Cầu mặt trăng công viên Dahu Taipei.jpg


Bên rìa thế giới.jpg

Popular Posts

My Blog List