Thursday, May 2, 2013

Youtube và hình ảnh 30-4 tại Houston


 

 


Sent: Monday, 29 April 2013 10:44 PM
Subject:  Youtube và hình ảnh biểu tình ngày 30-4/2013 tại Houston

 

 
 

2013 Quốc Hận 01è http://youtu.be/1OkeMrIkmiw
2013 Quốc Hận 02è http://youtu.be/_mX6JaZgjb4
2013 Quốc Hận 03è http://youtu.be/uZ0oLpusJ9c

2013 Quốc Hận 04è http://youtu.be/Eeern9fvimg

2013 Quốc Hận 05è http://youtu.be/j_jC6GDtOdM

2013 Quốc Hận 06è http://youtu.be/pv-4BfNNVBQ

2013 Quốc Hận 07è http://youtu.be/J-SJdnlGpfw

2013 Quốc hận 08è http://youtu.be/JLeVyQECd_M

2013 Quốc Hận 09 è http://youtu.be/ssE7Qodimx8

You are invited to view NGUYỄN's album. This album has 135 files.

Popular Posts

My Blog List