Monday, April 29, 2013

Úc Châu tưởng niệm ngày Quốc Hận - 30 tháng Tư


 

Matthew Trn:

 

- !! "Dưới N" (Down Under aka Úc Đi Li) chuyến ni t chc l Tưỡng Nim Quc hn 30/04 ..koai b g gh, sôm t z a nghen !!

- Đc đim trong năm ni, sáp "hu zu" tham z koai b đông dão z a nghen !! Hoan hô !!

- Đã mô tã "zưới n" thì tui đâu được fép đ quên "trên ni"  (Gia Nã di). Ra thì trên ni (Canada) răng đó?

Nh fãi t chc cho sôm t và đng d thua "Dưới N" a nghen !!

 

Thân ái,

Matthew Trn

 

Úc Châu tưởng nim ngày Quc Hn - 30 tháng Tư 

 

Canberra, ngày 27 tháng 4 năm 2013

M
t ngày gia Thu nng m như hôm nay tht là mt điu hiếm có Canberra. Hơn hai ngàn đng bào t khp nơi, nhiu đng hương phi đi hơn 1200 cây s, t tu v Canberra đ tưởng nim ngày Quc Hn. Dưới đây là hình nh và thâu thanh ca cuc biu tình trước toà đi s Vit Cng Canberra.


Hình nh đt vòng hoa Tượng Đài chiến sĩ Úc Vit - Canberra


 

 

       

 

 

 

   


Canberra, ngày 27 tháng 4 năm 2013

Một ngày giữa Thu nắng ấm như hôm nay thật là một điều hiếm có ở Canberra. Hơn hai ngàn đồng bào từ khắp nơi, nhiều đồng hương phải đi hơn 1200 cây số, tề tựu về Canberra để tưởng niệm ngày Quốc Hận. Dưới đây là hình ảnh và thâu thanh của cuộc biểu tình trước toà đại sứ Việt Cộng ở Canberra.

 
 

Hình ảnh đặt vòng hoa ở Tượng Đài chiến sĩ Úc Việt - Canberra


 


 

Popular Posts

My Blog List