Monday, April 1, 2013

Xin chia sẻ rất nhiều hình ảnh xa xưa trước 1975


Chuyn xem >-Nhng hình nh hiếm quý trước 1975.
    Qua bao th
p niên ! Nay nhìn hình bng c ... biết rng ;Nay còn đâu!?
     -N*N.


                                                                            

 

 

Xin chia sẻ  rất nhiều hình ảnh xa xưa trước 1975, có thể là những hình ảnh này quý vị chưa thấy qua.  

Xem xong không khỏi bồi hồi, thời gian qua mau và bây giờ với nhiều thay đổi... mà buồn!

 


 

Image


 

Popular Posts

My Blog List