Thursday, October 11, 2012

Artist Chris Gilmour created these amazing

Chàng ngh sĩ Chris Gilmour có bit tài xây zng các d vt d chưng bày bng giy "carton" (carboard: nhiu lp zy ép vào nhau ...) không có sườn bng kim khí hay g

 

 

Artist Chris Gilmour created these amazing sculptures of all sizes using only cardboard and no metal or wooden frames.

 

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-17.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-16.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-15.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-14.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-13.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-12.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-11.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-10.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-9.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-8.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-7.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-6.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-5.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-4.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-3.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-2.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64-1.jpg

http://i1127.photobucket.com/albums/l624/jexgill/astonishing_cardboard_sculptures_64.jpg

 

Popular Posts

My Blog List