Monday, October 15, 2012

El Pe on de Guatape - Colombia


 

 

Mi quý  dc zã ..

 

Mt hòn/núi đá cao 650 feet mc lên t mt dt bng phng  Guatape, Colombia.,,có tên là Piedra de Penol hoc El Pe de Guatape

 

Núi dá ny đã tng dược th phượng bi người da đ Tahamies.


Vào nh
ng năm 1900, khi đá nng 10 triu tn ny đã b các nông dân đa phương xem như là mt s phin toái.


Năm 1954, mt nhóm người -- do s thúc đy ca mt giáo sĩ đa phương -- dã leo lên khi đá bng cách x dng mt s bng g chèn vào gia vết nt.


Đây là nh
ng người đu tiên dã lên dược dĩnh núi dá có tên El Pe de Guatape.

(Không biết trước dây, người da đõ Tahamies có biết cách nào d leo lên  núi dá ny không?)


- D
có th leo lên chóp núi dá, h fãi leo mt 5 ngày.

Nhưng khi lên dược trên dĩnh, người ta quan sát nhng cãnh đp chung quanh và dng thi, khám fá ra dược mt loi thão mc mi: Pitcairma heterophila.


Núi dá nhanh chóng tr
thành mt da đim thu hút khách du lch khiêm tn.

 

Núi dá ny gn như hoàn toàn nhn thín. Nó có mt vết nt dài, và nh dó các nhà leo núi dã x dng d  leo lên.

Trong rãnh n
ny, người ta dã xây 649 bc thang. Dó là li duy nht đ có th leo lên nóc núi dá Piedra Penol.


Trong nh
ng năm 1970, khu vc này đã được xây đp, và t đó, nhìn t đĩnh núi đá, cãnh trí dược thay đi: bây gi cho thy mt s h nước cũng như dão ..


Bn có th leo lên núi đá ny (hình như lá nó thuc quyn s hu cũa mt tư nhân nào dó, tuy vy núi dá vn dược Cô-lôm-bi-a xem như là mt "di tích quc gia").

Mun xem bn fãi trã 2 đô la M.


T
i dây, bn s tìm thy mt vài di vt tôn giáo và mt tháp cao ba tng d quan sát.

 
El Pe on de Guatape - Colombia
 
 
A massive stone rising over 650 feet out of the flat ground of Guatape, Colombia, the Piedra de Penol or El Pe on de Guatape was once worshiped by the Tahamies Indians. By the 1900s, the massive 10-million-ton rock was seen by local farmers as a nuisance, a giant version of the rocks that the farmers regularly dug out of their fields.
 
 
In 1954 a group of friends supposedly at the urging of a local priest climbed the rock using a series of boards wedged into a crack. These were the first people known to have climbed El Pe on de Guatape. (It is unknown whether the Tahamies had a way of ascending the stone.) Climbing the huge stone took five days, but the top of the rock revealed both beautiful views and a new species of plant, Pitcairma heterophila. The rock soon became a modest tourist attraction.
 
 
The rock, which is almost entirely smooth, has one long crack, the one that the climbers used in ascending it. In the crack was later wedged a 649-step masonry staircase, the only way to get to the top of the Piedra de Penol. In the 1970s, the area was dammed, and the view from the rock changed: It now overlooks a dramatic series of lakes and islands.
 
 
Today, you can ascend the rock (apparently owned by a local family, though also designated by Colombia as a "national monument") for 2 US dollars. There you'll find a few religious relics and a three-story lookout tower.
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

 
 
 

      
 

Popular Posts

My Blog List