Friday, October 26, 2012

Reposting: Nasty Shark // Mê nghề nghiệp dến nước như ri là kùng !! Không..chúng ta đang bị lừa !!

 
 

Mê ngh nghip dến nước như ri là kùng !!
 
Anh chàng nhiếp ãnh Sam Cahir kũa Úc Châu dang theo dui mt chuyến săn hình goi là "theo dui (kon cá mp) Great White" ..
Bng nhiên, anh thy mt chú cá mp doái ăn .. dang lượn vòng quanh thuyn anh kã 2 gi ..
 
Anh ta kãm thy như mình dang sng trong film "JAWS".
 
Cui cùng, anh nhãy xung nước vi chiếc máy hình và dã thu dược bc hình dc dáo zưới ni !!
 
Chú cá mp fô trương kái ming lm chm kã răng và răng không hà !!
 
Kinh thit.
 
Mi quý dc zã xem..
 
Không !! Không !! Người fóng viên Daily Mail dã la gt chúng ta và dây là bng chng:
 
Nếu chúng ta quan sát tht k fn môi trên cũa con ká mp, chúng ta kó th thy là môi trên cũa nó b thương mt dường ngang, zài c mt foot (b) là ít.
Tiếp theo, hãy quan sát tht k vào mõm kon cá mp hàm trên: có 2 vòng thép .. den den như 2 si tóc.
S vic ny cho thy mèx cá mp ny dã b khng chế, b bt và kó th dã b ziết.
Thân th cũa nó vn còn nm zưới bin (hãy xem mc nước bin dang còn zâng lên dến mang/cung hng cũa nó ..  
 
<<<>>> 

That's one bad fish: Photographer gets shot of a lifetime after short-tempered shark circles his boat for two hours

By Daily Mail Reporter
PUBLISHED: 12:30 GMT, 24 October 2012 | UPDATED: 18:39 GMT, 24 October 2012
 
These terrifying pictures show the moment a photographer was circled by a hungry shark - for two hours.  Brave Sam Cahir refused to panic during the real-life Jaws scenario - getting in the water with his camera to capture these incredible shots. Australian Sam had been taking part in a Great White tagging trip when he found himself face-to-face with the deadly predator off the Neptune Islands, South Australia.
 

Tough customer: This bad-tempered shortfin Mako shark circled a photographer's boat for two hours and only left after filling up on bait which was thrown into the water
 
The Shortfin Mako shark - which have been known to attack humans eventually left after eating tuna baits thrown into the water.        
       


 

Unwelcome guest: This bad-tempered shortifn Mako shark circled a photographer's boat for hours

Popular Posts

My Blog List