Tuesday, October 16, 2012

Dời sống kũa một bộ lạc za đõ có thễ sẽ fãi biến mất trên mặt Dất nầy.


 
Cuộc sống hằng ngày cũa bộ lạc ZOE (một thế zới đang biến mất).
 
Bộ lạc ni ỡ mô zưới Nam Mỹ ..thuộc vùng Amazon ...

 
The daily life of the Tribe Zoe
  (a mondo lost)
 
 
- B lc za đõ ni sinh sng trân trung.   
- Chưa biết xài zng c hay vũ khi bng kim khí     
- Chưa biết nu mà chĩ biết nướng thc fm.

 

Popular Posts

My Blog List