Saturday, October 6, 2012

Breathtaking Bellagio Fountains in Las Vegas

Mi quý dc zã thưỡng thc fn k thut trình zin (entertainment techniques) vi k-thc cao (high technology) qua Youtube khi fa trn các tia nước khiêu vũ, ánh sáng & vũ nhc ti Bellagio: Mt khu zãi trí qua k ngh trình zin (show business) & dánh bài !! 

Show ny dược xây zng trong mt h nước nhân to vĩ di 9 mu Anh.

Cũng dã gn 15 năm ri, nên tui không còn nh rõ các chi tết v show "water jet dancing" ny nhưng tui có th tóm gn như sau:

Xem free, c dược t dng trình zin mi 15 fút/30 fút ...dêm ..ngày, ngày cũng như dêm. Luôn luôn dược hng trăm zu khách thưỡng thc.

 

Chuyn ni thì kũng không l .. vì Las Vegas là thành f ăn chơi ngày dêm không ngũ ..

 


 http://www.youtube.com/watch?v=gs9VSfxw7Mk

Breathtaking Bellagio Fountains in Las Vegas

 The Fountains of the Bellagio Hotel in Las Vegas (USA) are a vast, choreographed water fountains with performances set to light and music. The performances are visible from numerous vantage points on the Strip, both from the street and from neighboring structures. The fountain's show takes place every 30 minutes in the afternoons and early evenings, and every 15 minutes from 8 PM to midnight. The Fountains are set in a nine-acre man-made lake. The fountain display is choreographed to various pieces of music; current pieces include "Fly Me To The Moon" (Frank Sinatra), "Time to Say Goodbye" (Sarah Brightman and Andrea Bocelli) and "My Heart Will Go On" (Celine Dion).

 

 

Breathtaking Bellagio Fountains in Las Vegas 

 

 

 

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

Bellagio Fountains Las Vegas

 

 

Popular Posts

My Blog List