Saturday, December 29, 2012

What Chefs do when they are bored....


From: Nguyen van Luan
Subject: Niềm vui trong bếp.*

 

 

vui cười thích thú...thấy dễ mà chưa chắc mình đã nghĩ ra cách trình bày vô cùng đơn giản nầy...

 
 Họ có đầu óc sáng tạo.

NKĐ

 
Subject: Moi xem cho vui

  What Chefs do when they are bored....

 (Các vị đầu bếp làm gì khi họ không có gì để làm ...)
 

 


  

 

Description:
cid:5.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:6.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:

cid:7.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:8.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:9.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:10.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:11.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:

cid:12.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:13.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:14.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:15.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com

Description:

cid:16.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:17.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com

Description:
cid:18.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:19.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:20.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:21.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:22.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com


Description:
cid:23.934728896@web111717.mail.gq1.yahoo.com

   NT5 NDLe

 

Popular Posts

My Blog List