Saturday, December 22, 2012

Who was the 3rd man in history to walk on water?


Rứa thì trong lịch sữ loài người, ai là kẽ thứ 3 dã di trên nước ?

From: Hitesh Shah <
Subject: How well do you know your Theology? 
Date: Thursday, December 20, 2012, 8:29 AM
Who was the 3rd man in history to walk on water?
*
The 1st one was Jesus..
Người đầu tiên là Chúa Giêsu hen !! 
*
The 2nd was the apostle, Peter.
Người thứ 2 là tay đánh ká Phêrô (sau ni trỡ nên Tông dồ kũa Chúa Giêsu ..và kuối kùng dã trỡ nên Giáo Hoàng tiên khỡi kũa GHCGHV) .. nghe lời Chúa Giêsu và bước lên nước dễ di .. tuy chân run run !!
*
Then there was this guy:
Kẽ thứ 3 là mèxừ Ralph trong ãnh zưới ni. 

Ralph...
*
   

 

Popular Posts

My Blog List