Friday, December 7, 2012

Hiroshima and Nagasaki Today


 


Trong dại chiến thứ 2, hai thành fố Hiroshima & Nagasaki kũa Nhật Bãn dã bị bom nguyên tữ Mỹ tiêu ziệt, nhưng zo sự sáng tạo và ý chí sinh tồn, người Nhật dã tái thiết 2 thành fố nầy như zưới dây.

Hiroshima and Nagasaki Today

Since the bombings in 1945 during the final stages of WW2, Hiroshima and Nagasaki then destroyed are completely rebuilt and vibrant today! See these amazing pictures of the cities below.
 

Ground Zero of Explosion at Nagasaki
 
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Candles were lit on the darkening Töölönlahti bay in memorium of the victims of Hiroshima and Nagasaki.
Candles were lit on the darkening Töölönlahti bay in memorium of the victims of Hiroshima and Nagasaki.
 
 
 
 
 
 

 
       

Popular Posts

My Blog List