Tuesday, December 11, 2012

Burj Al Arab:Most expensive hotel!


 

 
Khách sạn Burj Al Arab là khách sạn sang trọng nhất cũa Dubai. Cao ..321 mét .. được xây zựng trên Cái dão nhân tạo Cách bãi biễn 280 mét .. Giao thông với dất liền bằng Cách zùng cái cầu riêng tư .. Cầu dược xây kong kong cho dẹp !!
Kái khách sạn ni trông zống chiếc thuyền Á rập ..
 
Vì xứ ni toàn là cát nên dễ xây móng/nền an toàn, các kiến trúc sư cho dóng xuống thềm cát 230 trụ bêtông ..zài 40 mét ..
 
Khách sạn ni không kó fòng !!!! Đã là zới thượng lưu mà noái "fòng" là quê một kục !! 
Vì rứa mà khách sạn ni chĩ kó "xuít" (suite) .. không hà !!.
Kó 2 loại: ..xuít nhõ và xuít lớn ..kứ 2 kái dược thiết trí kặp kè nhau.
 
Zá kã từ 1,000 dôla dến 6,000 đôla/dêm. Kái dắt nhất là 15,000 dôla/ dêm.
 
<<<>>>
 

Burj Al Arab: Most expensive hotel!

 
The Burj al-Arab is a luxury hotel in Dubai, United Arab Emirates. At 321 metres (1,053 feet), it is the tallest building used exclusively as a hotel. It stands in the sea on an artificial island 280 metres (919 feet) away from the beach in the Persian Gulf, connected to the mainland only by a private curving bridge.
Image
 
 
The Burj al-Arab does not have ordinary rooms; rather it is divided into 202 duplex suites. The smallest suite occupies an area of 169 square metres (1,819 square feet), and the largest one covers 780 square metres (8,396 square feet). It is one of the most expensive hotels in the world to stay in. The prices for the least expensive suites are in the range of $1,000 to over $6,000 a night. The most expensive suites can cost over $15,000 a night.
 
Burj Al Arab View
burj al arab aerial view
It was built to resemble the sail of a dhow, a type of Arabian vessel. Two "wings" spread in a V to form a vast "mast", while the space between them is enclosed in a massive atrium. The hotel rests on an artificial island constructed 280 m (920 ft) offshore. To secure a foundation, the builders drove 230 forty-metre (130 ft) long concrete piles into the sand.
 
Burj Al Arab
Burj Al Arab
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Tennis Court - Burj Al Arab hotel
Burj Al Arab
Burj Al Arab
Burj Al Arab
Burj Al Arab
Burj Al Arab
Burj Al Arab
burj al arab foyer
burj al arab panaromic suite
burj al arab bath
Burj Al Arab - Royal Suite
Burj Al Arab - Royal Suite
Burj Al Arab - Elevators
Burj Al Arab - Elevators
 
       

Popular Posts

My Blog List