Monday, December 3, 2012

'Long lanh Mặt nước in trời' trong nhiếp ảnh


 

 

'Long lanh Mặt nước in trời'
trong nhiếp ảnhNhờ nước, ánh sáng… thế giới thực trước mắt có thêm một “bản sao” trong như gương.

b1-jpg-1354006274-1354008608_500x0.jpg
Ảnh phản chiếu (inverted image) là một loại hình trong nghệ thuật nhiếp ảnh. Đây là những tác phẩm tiêu biểu được Tân Hoa xã chọn lọc. Ảnh của David Richter.

 

b2-jpg-1354006358-1354008608_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Dylan Toh.

 

b3-jpg-1354006755-1354008608_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.

 

b4-jpg-1354006801-1354008608_500x0.jpg
Ảnh của Torsteinn H Ingibergsson.

 

b5-jpg-1354006896-1354008609_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: David Keochkerian.

 

b6-jpg-1354007120-1354008609_500x0.jpg
Ảnh của Vincent Favre.

 

b7-jpg-1354007161-1354008609_500x0.jpg
Ảnh của David Keochkerian.

 

b8-jpg-1354007196-1354008609_500x0.jpg
Ảnh của Coolbiere. A.

 

b9-jpg-1354007236-1354008609_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.

 

b10-jpg-1354007277-1354008609_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Zach B.

 

b11-jpg-1354008610_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Ivan Nicolau.

 

b12-jpg-1354007362-1354008610_500x0.jpg
Nhiếp ảnh gia: Sergio Del Rosso.

 

b13-jpg_1354007468[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Thorsten Scheel.

 

b14-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Miles Morgan.

 

b15-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Dean Mullin.

 

b16-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.

 

b17-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Oleg Dmitriev.

 

b18-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Tula Top.

 

b19-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Yvette Depaepe.

 

b20-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Torsteinn H Ingibergsson.

 

b22-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.

 

b23-jpg[1286085714].jpg
Nhiếp ảnh gia: Pawel Klarecki.

                     b24-jpg[1286085714].jpg

         Nhiếp ảnh gia: Jeff Clow.

Ảnh: Xinhua


Popular Posts

My Blog List