Wednesday, November 21, 2012

Các bạn trẽ có bồ bịch, nên sắm chiếc xe như trong video


 

Các bn tr có b bch, nên sm chiếc xe như trong video, chc chng bao nhiêu tin d zùng vào các ngày cui tun

 

  From: Dilip Somaiya <
Subject: Picnic with your fancy.. Great Video Must enjoy..
Date: Sunday, November 18, 2012, 9:44 AM   

 


 


 

Enjoy this video and try to make arrangements for picnic with your fancy like music/breakfast and so on. 

 
 http://manneli.com/movies/tech/Swiss-RoomBox.html

Popular Posts

My Blog List