Sunday, November 25, 2012

Muốn xem sự tàn fá cũa "trận zông/bão" Sandy ỡ New Jersey


 


Muốn xem sự tàn fá cũa "trận zông/bão" Sandy ỡ New Jersey như thế nào, các bạn hãy click vào  Link  zưới ni ... và zùng con chuộc ..chạy qua chạy lại là sẽ thấy sự tương fãn: Cãnh vật TRƯỚC & SAU khi bị bão Sandy tàn fá .. 
 
 

Superstorm Sandy: interactive before and after images

Use our interactive images to see parts of the north-eastern coastline of the United States before and after the damage caused by Hurricane Sandy.
Hover over each satellite photo to view the before and after comparison.