Sunday, November 25, 2012

Muốn xem sự tàn fá cũa "trận zông/bão" Sandy ỡ New Jersey


 


Muốn xem sự tàn fá cũa "trận zông/bão" Sandy ỡ New Jersey như thế nào, các bạn hãy click vào  Link  zưới ni ... và zùng con chuộc ..chạy qua chạy lại là sẽ thấy sự tương fãn: Cãnh vật TRƯỚC & SAU khi bị bão Sandy tàn fá .. 
 
 

Superstorm Sandy: interactive before and after images

Use our interactive images to see parts of the north-eastern coastline of the United States before and after the damage caused by Hurricane Sandy.
Hover over each satellite photo to view the before and after comparison.

Popular Posts

My Blog List