Thursday, November 15, 2012

Chĩ cần xem tài liệu nầy thôi cũng dũ thấy ông Thích Quãng Độ (TQĐ) tội nặng lắm.

 

 
 
Matthew Trần:
 
Chĩ cần xem tài liệu nầy thôi cũng dũ thấy ông Thích Quãng Độ (TQĐ) tội nặng lắm.
 


 
  

Popular Posts

My Blog List