Monday, November 26, 2012

Subject: BRUSSELS - BELGIUM


 
Nếu không tính Vatican City, San Marino, Liechtenstein, Andora, Monaco
thì Bỹ cuốc fãi được koai là nhõ nhất cũa Âu châu...
nhưng Bỹ có khá nhiều thắng kãnh nổi tiếng.
Mời quý bạn ghém thăm.
 
 
From: ATEEQ AHMED SIDDIQUI <
Subject: BRUSSELS - BELGIUM
Date: Sunday, November 25, 2012, 1:07 PM
   


  


 
 
 
 
 


       

 

Popular Posts

My Blog List