Wednesday, November 21, 2012

Lễ hội dược xây zựng với các tác fẫm nghệ thuật diêu khắc bằng "băng đá"L hi dược xây zng vi các tác fm ngh thut diêu khc bng "băng đá"

Beautiful Ice Festival

Dịa diễm là cạnh Hồ Placid ..ỡ vùng New York..Làng ni dược zu khách dến thăm quanh năm.
Lake Placid dã dược xữ zụng 2 lần (1932 & 1980) như là Thế Vận Hội Mùa Dông ..
 
<<<>>>
 
Here are spectacular Ice Festival pictures. These pictures are from the Lake Placid, NY Ice Festival. Enjoy!
Lake Placid is a village in New York, near the center of the Town of North Elba and named after an adjacent lake. While the village is a year-round resort, it's likely most known as the site of the 1980 Winter Olympics.Lake Placid also hosted the Winter Olympics in 1932.
 Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Ice Festival
Image
 


 
 
 

 
       

Popular Posts

My Blog List