Sunday, November 4, 2012

NHỮNG BỘ RÂU ĐẸP NHẤT 2012


 

 

 

Nam tu (Rau) Nu....
 1. Hoan hô!

Cheers!

Vô đch Râu Ria châu Âu 2012 t chc min Đông nước Pháp.
2. 100 ông kh
p thế gii đã tham d.

100 men from around the world participated.

Source: Getty

Bn có th xem 21 b râu hng nht cuc thi năm ngoái ti đây.

3. H giúp nhau ta tót.

The guy's have a facial hair camaraderie. They help each other out.

Khá đp.
Source: Get

4.


Source: Reuters

5.


Source: Reuters

6. Ban giám kho chm đim vi các bng nha này. A 10 là đim cao nht.

Judges vote with these placards. A 10 is the highest score.

Source: Reuters

7.


Source: Reuters

8.


Source: Reuters

9.


Source: Reuters

10.


Source: Reuters

11.


Source: Reuters

12.


Source: Get

13.


Source: Getty

14.


Source: Getty

15. Và bây gi là vài khuôn mt:

And now for some portraits:

Source: Reuters

16.


Source: Reuters

17.


Souce: Reuters

18.


Source: Reuters

19.


Source: Reuters

20.


Source: Reuters

21.


Source: Reuters

22.


Source: Reuters

23.


Source: Reuters

24.


Source: Reuters

25.

It's a stork!!

Source: Reuters

 

 

 

Popular Posts

My Blog List